Bài tập chia thì lớp 7

... I’m class 7A 5/ Dictionaries are the shelves the left the room 6/ She is interested literature, but we are fond Math 7/ My birthday is ... / are + S ? => S + is / are + giá tiền How much + /does + S + cost ? => S + cost(s) + giá tiền 17 Tính từ kép: Số đếm - N(đếm số ít) - 15-minute break ( có dấu gạch nối S) 18 Lời khuyên: - S ... about (play) ………………………………a game of chess? 6/ It takes her 10 minutes (make) …………………………….this toy 7/ She (be) …………………………… ten on her next birthday 8/ I (meet) ………………………… you soon 9/ Why don’t we...

Bạn đang xem: Bài tập chia thì lớp 7


*

... I’m class 7A 5/ Dictionaries are the shelves the left the room 6/ She is interested literature, but we are fond Math 7/ My birthday is ... …) - opposite - on + tên đường - at + số nhà, tên đường * thời gian: - at + - in + tháng, mùa, năm - on + thứ, ngày - from …to - after (sau khi) - before (trước khi) Ex: at o’clock in the morning ... are + S ? => S + is / are + giá tiền How much + /does + S + cost ? => S + cost(s) + giá tiền 17 Tính từ kép: Số đếm - N(đếm được số ít) - 15-minute break ( có dấu gạch nối và không...
*

... / kilometers / cycle 4, Mrs Chi stown / Ho Chi Minh city / over 1,000 kilometers / there / plane 5, Mr Thanhs house / factory / 16 kilometer s/ car V/ Chọn đáp án thích hợp điền vào ô trống ... about? 10, Linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai Street VI/ Tìm từ c c ch phát âm kh c từ lại Shine Time Kind Thin We Who Weather Warm Toothache Church Chair Cheese Mumps Books Erasers Test ... different countries in class Literature Geography History 4, In Science class, students some Examples Exercises Experiments 5, Ba learns to repair household appliances in class Physics Electronics...
*

... toys QUESTIONS: Where is the birthday cake ? How old is Tam ? What does he get from his father ? What does his mother give him ? Why his friends buy him toys trains and cars ? EX : Choose the ... will go C won’t goes D not will go 17 Minh will be eighteen His next birthday A in B at C.of D.on 18 “ will clean the classroom tomorrow ?” – “ Tu and Manh” A What B Who C When D Where th ... My uncle is a (7) He writes for a local(8) I’m a (9) I’m studying at a secondary school (10) town IX Read the passage carefully then answer the questions below: Mr Hai is an engineer...
*

... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 TEST Hoc ky I English Theory - Present perfect ... first time A B C D Bài làm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bài làm 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... understanding A B C D 50.Last year, Tim comes to the school for the first time A B C D Bài thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Bài tập 1:Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác từ lại A planet B character...
*

... 10/10 …………………… 22/12……………………… 7/ 5 ………………… 2/9 ……………………… 10 27/ 7 ………………… VI Em sếp câu sau thành hội thoại hợp lí 1/…………………… 2/ …………………… 3/ …………………… A It’s on April , 27 th B Today is April 23rd C ... Why did Trang go to the dentist last week? 47 10 b Why was Trang went to the dentist last week? a We eated breakfast at 7. 30 b We ate breakfast at 7. 30 a Nam is worried because he has to see ... number, Phuong ? 7/ …………………………… Mai will goes to Hai Phong tomorrow afternoon.8/ ………………………… Who are you and your friends talk about ? 9/ …………………………… 10 Linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai...
... friendly, but it isnt easy to understand them! Write to me soon Love, Thanh Nhan XIV/ Kết hợp câu hỏi cột A với câu trả lời phù hợp cột B Column A Column B 1, How you go to school? A, Pretty good ... Post Buy 17, How is this lake? Its two meters Large Nice Deep Long 18, dont you go with us? Because I am busy doing my homework Why When What When VIII/ Kết hợp câu cột A với câu phù hợp cột ... hoàn thành câu hỏi sau trả lời Tuan Anh is a new student in class 7D he is from Hai Duong Now he lives with his brother at 45 Hang Dao Street in Hanoi Tuan Anh is twelve He will be 13 on Saturday,...
... ……………………… 7/ 5 …………………………… 2/9 ……………………… 10 27/ 7 …………………………… VI Em sếp câu sau thành hội thoại hợp lí 1/…………………… 2/ …………………… 3/ …………………… 3/ …………………… 4/ …………………… 5/ …………………… 6/ …………………… 7/ ……………… ... Minh’s sister is……………………………………………………………………… Mrs Oanh cooks well Mrs Oanh is……………………………………………………………………………… 10 Khanh is a fluent English speaker Khanh speaks………………………………………………………………………… X Em sử dụng ... program : cartoon : “Tom and Jerry” 6.20 Cooking with famous people 7.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Cuckoo Crp L1052F, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Cuckoo Đúng Cách

00 The news 7. 45 Classical music 9.15 VTV2 6.30 Music 7. 45 Wide life on the banks of the Amazon River 8.30 Business English:...
... at the meeting/ last week// Yes they/ live in this town/ in 199 0// No V Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi: Last year, Minh spent ... it? Hoa: It was too (6) ……………… Lan: What did you (7) ……………… then? Hoa: My neighbor, Mrs Mai, helped me and then it (8) ……………… very well Lan: (9) ……………… clever you are! Hoa: Well, I like sewing ... Tam and his wife (spend) ………………… their day off with their parents They (return) …………………home at 9. 30 in the evening.” IV Đổi câu sau sang phủ định nghi vấn: My father decorated the Christmas tree...
... 14 or 15 These games are good fun, but players (4) …………… be careful They should not (5) …………… much time on these games because they can become tired or (6) …………… Sometimes, players spend (7) …………… ... like to live in the city? What does he prefer? TEST FOR UNIT 15 I Chọn đáp án nhất: I am going to the ……………… center A amuse B amusing C amusement He has plenty...
... On Sunday afternoon, On Sunday evening, ĐÁP ÁN Tiếng Anh No- I Mỗi câu 0,5 điểm: 1.a , 2.b, 3.b, 4.c, 5.b, 6.a, 7b, 8.c II Mỗi câu 0,5 diểm: 1.F , 2.T 3.T 4.F 5.T III Mỗi câu ... the passage Then decide If the stataments are true(T)or (F): (3ms) Hung is a student in class 7A His full name is Pham Minh Hung He is 13 years old now, but he will be 14 on his next birthday ... BIẾT TL 2câu 1đ III/ READ 2câu 2đ IV/ WRITE 4câu 1đ Tổng cộng 1đ ĐÁP ÁN 4câu 2đ 4đ 1đ 2đ 1đ TIÊNG ANH No- I Mỗi câu 0,5đ: Nam goes to school in the morning In the afternoon, he stays at home and...
... Where does he live? e Nguyen Van Hung What is his height? f 1.50m How heavy is he? g Class 7A _ _ _ _ _6 _7 _ VI Dùng từ khung điền vào chỗ trống: whatever nobody don’t disappear coughing symptoms ... That is 39 0C You has a (6)………… fever Do you have a runny nose, coughing and sneezing? Lan: Yes I (7) ………… very much Doctor: All right You catch the (8)………… cold Don’t worry Your cold will last for ... (9)………… itself I will give you some medicines to relieve the (10)………… Lan: Thank you TEST FOR UNIT 11 I Chọn đáp án nhất: I need ………………your height A measuring B to measure C measure How …………….is...

Xem thêm: 10 Bài Văn Phân Tích 16 Câu Đầu Đoạn Trích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ


... Now there are (7) ……………… badminton competitions and even a World Cup One of the (8) ……………… countries in badminton is Indonesia” 1/ popular 2/ spreads 3/ pair 4/ small 5/ over 6/ can 7/ many 8/ strongest ... 1940s Those men …………… for pearls 1/ play 2/ dive 3/ discovered 4/ breathe 5/ explored 6/ invented 7/ swim II Chia động từ có đuôi ed làm cách đọc khác nhau: played, watched, liked, needed, allowed, ... VII Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi: “A French oceanographer, Jacques Cousteau (1910 – 19 97) , invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s In the vessel, he could explore the oceans...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8