BÀI TẬP CHIA THÌ LỚP 7

... I’m class 7A 5/ Dictionaries are the shelves the left the room 6/ She is interested literature, but we are fond Math 7/ My birthday is ... / are + S ? => S + is / are + giá bán How much + /does + S + cost ? => S + cost(s) + mức chi phí 17 Tính từ kép: Số đếm - N(đếm số ít) - 15-minute break ( gồm dấu gạch men nối S) 18 Lời khuyên: - S ... about (play) ………………………………a game of chess? 6/ It takes her 10 minutes (make) …………………………….this toy 7/ She (be) …………………………… ten on her next birthday 8/ I (meet) ………………………… you soon 9/ Why don’t we...

Bạn đang xem: Bài tập chia thì lớp 7


*

... I’m class 7A 5/ Dictionaries are the shelves the left the room 6/ She is interested literature, but we are fond Math 7/ My birthday is ... …) - opposite - on + tên con đường - at + số đơn vị, thương hiệu con đường * thời gian: - at + - in + mon, mùa, năm - on + thứ, ngày - from …to lớn - after (sau khi) - before (trước khi) Ex: at o’cloông chồng in the morning ... are + S ? => S + is / are + giá tiền How much + /does + S + cost ? => S + cost(s) + giá tiền 17 Tính từ kép: Số đếm - N(đếm được số ít) - 15-minute break ( có dấu gạch nối và ko...
*

... / kilometers / cycle 4, Mrs Chi stown / Ho Chi Minh thành phố / over 1,000 kilometers / there / plane 5, Mr Thanhs house / factory / 16 kilometer s/ car V/ Chọn đáp án ưa thích hòa hợp điền vào ô trống ... about? 10, Linc lives with her uncle on 37 Nguyen Trai Street VI/ Tìm tự c c ch phát âm kh c trường đoản cú lại Shine Time Kind Thin We Who Weather Warm Toothađậy Church Chair Cheese Mumps Books Erasers Test ... different countries in class Literature Geography History 4, In Science class, students some Examples Exercises Experiments 5, Ba learns lớn repair household appliances in class Physics Electronics...
*

... toys QUESTIONS: Where is the birthday cake ? How old is Tam ? What does he get from his father ? What does his mother give sầu hlặng ? Why his friends buy hyên toys trains và cars ? EX : Choose the ... will go C won’t goes D not will go 17 Minh will be eighteen His next birthday A in B at C.of D.on 18 “ will clean the classroom tomorrow ?” – “ Tu & Manh” A What B Who C When D Where th ... My uncle is a (7) He writes for a local(8) I’m a (9) I’m studying at a secondary school (10) town IX Read the passage carefully then answer the questions below: Mr Hai is an engineer...
*

... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 TEST Hoc ky I English Theory - Present perfect ... first time A B C D Bài có tác dụng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bài làm cho 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... understanding A B C D 50.Last year, Tim comes to lớn the school for the first time A B C D Bài thi lựa chọn nhóm tuyển học sinh tốt Bài tập 1:Chọn tự nhưng phần gạch ốp chân bao gồm bí quyết phát âm không giống trường đoản cú lại A planet B character...
*

... 10/10 …………………… 22/12……………………… 7/ 5 ………………… 2/9 ……………………… 10 27/ 7 ………………… VI Em sếp câu sau thành hội thoại phù hợp 1/…………………… 2/ …………………… 3/ …………………… A It’s on April , 27 th B Today is April 23rd C ... Why did Trang go to lớn the dentist last week? 47 10 b Why was Trang went khổng lồ the dentist last week? a We eated breakfast at 7. 30 b We ate breakfast at 7. 30 a Nam is worried because he has lớn see ... number, Phuong ? 7/ …………………………… Mai will goes khổng lồ Hai Phong tomorrow afternoon.8/ ………………………… Who are you and your friends talk about ? 9/ …………………………… 10 Linc lives with her uncle on 37 Nguyen Trai...
... friendly, but it isnt easy khổng lồ understand them! Write to me soon Love sầu, Thanh khô Nhan XIV/ Kết đúng theo câu hỏi cột A với câu vấn đáp phù vừa lòng cột B Column A Column B 1, How you go to lớn school? A, Pretty good ... Post Buy 17, How is this lake? Its two meters Large Nice Deep Long 18, dont you go with us? Because I am busy doing my homework Why When What When VIII/ Kết vừa lòng câu cột A với câu phù thích hợp cột ... chấm dứt câu hỏi sau trả lời Tuan Anh is a new student in class 7D he is from Hai Duong Now he lives with his brother at 45 Hang Dao Street in Hanoi Tuan Anh is twelve sầu He will be 13 on Saturday,...
... ……………………… 7/ 5 …………………………… 2/9 ……………………… 10 27/ 7 …………………………… VI Em sếp câu sau thành hội thoại phải chăng 1/…………………… 2/ …………………… 3/ …………………… 3/ …………………… 4/ …………………… 5/ …………………… 6/ …………………… 7/ ……………… ... Minh’s sister is……………………………………………………………………… Mrs Oanh cooks well Mrs Oanh is……………………………………………………………………………… 10 Kkhô nóng is a fluent English speaker Khanh speaks………………………………………………………………………… X Em thực hiện ... program : cartoon : “Tom & Jerry” 6.đôi mươi Cooking with famous people 7.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Cuckoo Crp L1052F, Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Cơm Điện Cuckoo Đúng Cách

00 The news 7. 45 Classical music 9.15 VTV2 6.30 Music 7. 45 Wide life on the banks of the Amazon River 8.30 Business English:...
... at the meeting/ last week// Yes they/ live in this town/ in 199 0// No V Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi: Last year, Minc spent ... it? Hoa: It was too (6) ……………… Lan: What did you (7) ……………… then? Hoa: My neighbor, Mrs Mai, helped me and then it (8) ……………… very well Lan: (9) ……………… clever you are! Hoa: Well, I like sewing ... Tam & his wife (spend) ………………… their day off with their parents They (return) …………………trang chủ at 9. 30 in the evening.” IV Đổi câu sau thanh lịch đậy định nghi vấn: My father decorated the Christmas tree...
... 14 or 15 These games are good fun, but players (4) …………… be careful They should not (5) …………… much time on these games because they can become tired or (6) …………… Sometimes, players spover (7) …………… ... like to lớn live sầu in the city? What does he prefer? TEST FOR UNIT 15 I Chọn giải đáp nhất: I am going lớn the ……………… center A amuse B amusing C amusement He has plenty...
... On Sunday afternoon, On Sunday evening, ĐÁP ÁN Tiếng Anh No- I Mỗi câu 0,5 điểm: 1.a , 2.b, 3.b, 4.c, 5.b, 6.a, 7b, 8.c II Mỗi câu 0,5 diểm: 1.F , 2.T 3.T 4.F 5.T III Mỗi câu ... the passage Then decide If the stataments are true(T)or (F): (3ms) Hung is a student in class 7A His full name is Pđam mê Minc Hung He is 13 years old now, but he will be 14 on his next birthday ... BIẾT TL 2câu 1đ III/ READ 2câu 2đ IV/ WRITE 4câu 1đ Tổng cộng 1đ ĐÁP ÁN 4câu 2đ 4đ 1đ 2đ 1đ TIÊNG ANH No- I Mỗi câu 0,5đ: Nam goes to school in the morning In the afternoon, he stays at trang chủ and...
... Where does he live? e Nguyen Van Hung What is his height? f 1.50m How heavy is he? g Class 7A _ _ _ _ _6 _7 _ VI Dùng từ bỏ khung điền vào khu vực trống: whatever nobody toàn thân don’t disappear coughing symptoms ... That is 39 0C You has a (6)………… fever Do you have a runny nose, coughing & sneezing? Lan: Yes I (7) ………… very much Doctor: All right You catch the (8)………… cold Don’t worry Your cold will last for ... (9)………… itself I will give you some medicines to lớn relieve sầu the (10)………… Lan: Thank you TEST FOR UNIT 11 I Chọn giải đáp nhất: I need ………………your height A measuring B to measure C measure How …………….is...

Xem thêm: 10 Bài Văn Phân Tích 16 Câu Đầu Đoạn Trích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ


... Now there are (7) ……………… badminton competitions và even a World Cup One of the (8) ……………… countries in badminton is Indonesia” 1/ popular 2/ spreads 3/ pair 4/ small 5/ over 6/ can 7/ many 8/ strongest ... 1940s Those men …………… for pearls 1/ play 2/ dive 3/ discovered 4/ breathe 5/ explored 6/ invented 7/ swyên ổn II Chia hễ trường đoản cú bao gồm đuôi ed làm cho biện pháp phát âm không giống nhau: played, watched, liked, needed, allowed, ... VII Đọc đoạn văn uống vấn đáp câu hỏi: “A French oceanographer, Jacques Cousteau (1910 – 19 97) , invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s In the vessel, he could explore the oceans...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Văn uống Tài liệu new Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bản trong trái tim bà bầu đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong đợt nghỉ lễ tết Điểm lưu ý tầm thường và mục đích của ngành ruột vùng tngày tiết minch về bé trâu lập dàn ý bài xích vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 cthị trấn cũ vào bao phủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc biên soạn bài cô nhỏ bé chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau xanh bài ca nđính đi trên bến bãi cat sự cải cách và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê lại gồm giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8