Các quẻ trong kinh dịch

Dưới đây là không thiếu 64 quẻ dịch mang tự cuốn "Kinh dịch - Đạo của người quân tử" của học tập trả Nguyễn Hiến Lê


*

Quẻ 1: Thuần Càn

Quẻ Thuần Càn vật dụng hình |||||| có cách gọi khác là quẻ Càn (乾 qián), tức Ttránh là quẻ số một trong các Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội tai quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn xuất xắc Trời (天) và Ngoại tai quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn xuất xắc Trời (天).

*

Quẻ 2: Thuần Khôn

Quẻ Thuần Khôn thiết bị hình :::::: còn gọi là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 2 vào Kinch Dịch. Đất người mẹ, nhu thuận, sản xuất cùng giúp đỡ muôn thiết bị, Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái ác là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn tuyệt (地) Đất và Ngoại tai quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn tuyệt (地) Đất.

*

Quẻ 3: Tdiệt Lôi Truân

Quẻ Tbỏ Lôi Truân đồ gia dụng hình :|:::| quẻ Tdiệt Lôi Truân có cách gọi khác là quẻ Truân (屯 chún) là quẻ số 03 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội quái ác là ☳ (|:: 震 zhẽn) Chấn xuất xắc (雷) Sấm và Ngoại tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt (水) Nước.

*

Quẻ 4: Sơn Tbỏ Mông

Quẻ Sơn Thủy Mông vật hình 1::::1: quẻ Sơn Tdiệt Mông có cách gọi khác là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ lắp thêm 04 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm xuất xắc (水) Nước và Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn xuất xắc (山) Núi.

Bạn đang xem: Các quẻ trong kinh dịch

*

Quẻ 5: Tbỏ Thiên Nhu

Quẻ Tbỏ Thiên Nhu, vật hình |||:|: quẻ Tbỏ Thiên Nhu còn gọi là quẻ Nhu (需 xú). Nội quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tốt Ttách (天). Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).

*

Quẻ 6: Thiên Tbỏ Tụng

Quẻ Thiên Thủy Tụng đồ dùng hình :|:||| quẻ Thiên Thủy Tụng nói một cách khác là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ trang bị 06 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt Nước (水) cùng Ngoại tai quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn xuất xắc Trời (天).

*

Quẻ 7: Địa Tbỏ Sư

Quẻ Địa Tbỏ Sư đồ dùng hình :|:::: quẻ Địa Tbỏ Sư có cách gọi khác là quẻ Sư 師 (shí), là quẻ số 07 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水) với Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地).

*

Quẻ 8: Thủy Địa Tỷ

Quẻ Tbỏ Địa Tỷ đồ gia dụng hình ::::|: quẻ Thủy Địa Tỷ còn gọi là quẻ Tỷ (比 bỉ), là quẻ trang bị 08 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地) cùng Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水).

*

Quẻ 9: Phong Thiên Tiểu Súc

Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc vật hình |||:|| có cách gọi khác là quẻ Tiểu Súc (小畜 xiảo chũ), là quẻ sản phẩm 09 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội tai quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Ttránh (天) cùng Ngoại quái ác là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn hay Gió (風).

*

Quẻ 10: Thiên Trạch Lý

Quẻ Thiên Trạch Lý vật dụng hình ||:||| còn được gọi là quẻ Lý (履 lủ), là quẻ sản phẩm công nghệ 10 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp bởi vì Nội quái là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài xuất xắc Đầm (澤) cùng Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tốt Ttách (天).

*

Quẻ 11: Địa Thiên Thái

Quẻ Địa Thiên Thái đồ hình |||::: còn được gọi là quẻ Thái (泰 tãi), là quẻ số 1một trong các Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội quỷ quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn xuất xắc Ttách (天) cùng Ngoại quái quỷ là ☷ (::: 坤 kún) Khôn xuất xắc Đất (地).

*

Quẻ 12: Thiên Địa Bĩ

Quẻ Thiên Địa Bĩ đồ hình :::||| nói một cách khác là quẻ Bĩ (否 pỉ), là quẻ số 12 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn xuất xắc Đất (地) với Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Ttránh (天).

*

Quẻ 13: Thiên Hỏa Đồng Nhân

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, vật dụng hình |:|||| còn được gọi là quẻ Đồng Nhân (同人 tong2 ren2), là quẻ số 13 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火) với Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Trời (天).

*

Quẻ 14: Hỏa Thiên Đại Hữu

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, đồ vật hình ||||:| có cách gọi khác là quẻ Đại Hữu (大有 da4 you3), là quẻ thứ 14 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Trời (天) với Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

*

Quẻ 15: Địa Sơn Khiêm

Quẻ Địa Sơn Khiêm, thiết bị hình ::|::: còn được gọi là quẻ Khiêm (謙 qian1), là quẻ đồ vật 15 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quái ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山) và Ngoại tai quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地).

*

Quẻ 16: Lôi Địa Dự

Quẻ Lôi Địa Dự, vật hình :::|:: còn được gọi là quẻ Dự (豫 yu4), là quẻ lắp thêm 16 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quái quỷ là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) cùng Ngoại quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Snóng (雷).

*

Quẻ 17: Trạch Lôi Tùy

Quẻ Trạch Lôi Tùy, trang bị hình |::||: nói một cách khác là quẻ Tùy (隨 sui2), là quẻ sản phẩm 17 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi vì Nội quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷) và Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

*

Quẻ 18: Sơn Phong Cổ

Quẻ Sơn Phong Cổ, đồ hình :||::| còn gọi là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ sản phẩm công nghệ 18 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) với Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山).

*

Quẻ 19: Địa Trạch Lâm

Quẻ Địa Trạch Lâm, thiết bị hình ||:::: còn gọi là quẻ Lâm (臨 lin2), là quẻ vật dụng 19 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤) và Ngoại quái ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tuyệt Đất (地).

*

Quẻ 20: Phong Địa Quan

Quẻ Phong Địa Quan, thứ hình ::::|| còn gọi là quẻ Quan (觀 guan1), là quẻ sản phẩm công nghệ 20 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地) cùng Ngoại tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風).

*

Quẻ 21: Hỏa Lôi Phệ Hạp

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp, còn được gọi là quẻ Phệ Hạp, đồ gia dụng hình |::|:| (噬嗑 shi4 ke4), là quẻ thứ 21 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Snóng (雷) với Ngoại tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火).

*

Quẻ 22: Sơn Hỏa Bí

Quẻ Sơn Hỏa Bí, thiết bị hình |:|::| còn được gọi là quẻ Bí (賁 bi4), là quẻ đồ vật 22 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火) với Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山).

*

Quẻ 23: Sơn Địa Bác

Quẻ Sơn Địa Bác thiết bị hình :::::| nói một cách khác là quẻ Bác (剝 bo1), là quẻ đồ vật 23 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vày Nội quái quỷ là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) cùng Ngoại tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山).

*

Quẻ 24: Địa Lôi Phục

Quẻ Địa Lôi Phục, đồ gia dụng hình |::::: có cách gọi khác là quẻ Phục (復 fu4), là quẻ trang bị 24 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) cùng Ngoại tai ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

*

Quẻ 25: Thiên Lôi Vô Vọng

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, trang bị hình |::||| có cách gọi khác là quẻ Vô Vọng (無妄 wu2 wang4), là quẻ vật dụng 25 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Ttránh (天).

*

Quẻ 26: Sơn Thiên Đại Súc

Quẻ Thiên Sơn Đại Súc, đồ hình |||::| còn gọi là quẻ Đại Súc (大畜 da4 chu4), là quẻ lắp thêm 26 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Trời (天) với Ngoại tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山).

*

Quẻ 27: Sơn Lôi Di

Quẻ Sơn Lôi Di, thứ hình |::::| còn được gọi là quẻ Di (頤 yi2), là quẻ sản phẩm 27 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Sấm (雷) cùng Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山).

*

Quẻ 28: Trạch Phong Đại Quá

Quẻ Trạch Phong Đại Quá, thiết bị hình :||||: còn được gọi là quẻ Đại Quá (大過 da4 guo4), là quẻ trang bị 28 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風) cùng Ngoại tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤).

*

Quẻ 29: Thuần Khảm

Quẻ Thuần Khảm, vật hình :|::|: có cách gọi khác là quẻ Khảm (坎 kan3), là quẻ thiết bị 29 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水) và Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水).

*

Quẻ 30: Thuần Ly

Quẻ Thuần Ly, thiết bị hình |:||:| còn được gọi là quẻ Ly (離 li2), là quẻ máy 30 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) với Ngoại tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火).

*

Quẻ 31: Trạch Sơn Hàm

Quẻ Trạch Sơn Hàm, đồ gia dụng hình ::|||: còn gọi là quẻ Hàm (咸 xian2), là quẻ vật dụng 31 trong những Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山) và Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

*

Quẻ 32: Lôi Phong Hằng

Quẻ Lôi Phong Hằng, vật dụng hình :|||:: còn gọi là quẻ Hằng (恆 heng2), là quẻ sản phẩm công nghệ 32 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) với Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Snóng (雷).

*

Quẻ 33: Thiên Sơn Độn

Quẻ Thiên Sơn Độn, đồ hình ::|||| còn gọi là quẻ Độn (遯 dun4), là quẻ lắp thêm 33 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山) cùng Ngoại quỷ quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Ttránh (天).

*

Quẻ 34: Lôi Thiên Đại Tráng

Quẻ Lôi Thiên Đại Tcố gắng, vật hình ||||:: còn được gọi là quẻ Đại Tthế (大壯 da4 zhuang4), là quẻ sản phẩm 34 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Trời (天) với Ngoại tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷).

*

Quẻ 35: Hỏa Địa Tấn

Quẻ Hỏa Địa Tấn đồ hình :::|:| có cách gọi khác là quẻ Tấn (晉 jĩn), là quẻ vật dụng 35 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội tai quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn giỏi Đất (地) và Ngoại quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly giỏi Hỏa (火).

*

Quẻ 36: Địa Hỏa Minh Di

Quẻ Địa Hỏa Minch Di, trang bị hình |:|::: còn gọi là quẻ Minh Di (明夷 ming2 yi2), là quẻ vật dụng 36 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vày Nội quái ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) với Ngoại quỷ quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tuyệt Đất (地).

*

Quẻ 37: Phong Hỏa Gia Nhân

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, vật hình |:|:|| còn được gọi là quẻ Gia Nhân (家人 jia1 ren2), là quẻ máy 37 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) với Ngoại quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).

*

Quẻ 38: Hỏa Trạch Khuê

Quẻ Hỏa Trạch Khuê, đồ hình ||:|:| có cách gọi khác là quẻ Khuê 睽 (kui2), là quẻ sản phẩm công nghệ 38 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤) với Ngoại quái ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

*

Quẻ 39: Thủy Sơn Kiển

Quẻ Thủy Sơn Kiển, vật hình ::|:|: nói một cách khác là quẻ Kiển 蹇 (jian3), là quẻ thứ 39 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山) cùng Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

*

Quẻ 40: Lôi Tdiệt Giải

Quẻ Lôi Tdiệt Giải, đồ hình :|:|:: nói một cách khác là quẻ Giải (解 xie4), là quẻ sản phẩm 40 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tốt Nước (水) với Ngoại tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Snóng (雷).

*

Quẻ 41: Sơn Trạch Tổn

Quẻ Sơn Trạch Tổn, đồ vật hình ||:::| còn được gọi là quẻ Tổn định (損 sun3), là quẻ sản phẩm 41 trong các Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤) với Ngoại quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山).

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Những Người Đẹp Trai Nhất Thế Giới, Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2021

*

Quẻ 42: Phong Lôi Ích

Quẻ Phong Lôi Ích, đồ hình |:::|| còn gọi là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ thiết bị 42 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷) cùng Ngoại quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風).

*

Quẻ 43: Trạch Thiên Quải

Quẻ Trạch Thiên Quải, thiết bị hình |||||: còn được gọi là quẻ Quải (夬 guai4), là quẻ lắp thêm 43 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội tai ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Ttách (天) với Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

*

Quẻ 44: Thiên Phong Cấu

Quẻ Thiên Phong Cấu, đồ hình :||||| còn gọi là quẻ Cấu (姤 gou4), là quẻ vật dụng 44 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội tai ác là (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) và Ngoại tai quái là (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Trời (天).

*

Quẻ 45: Trạch Địa Tụy

Quẻ Trạch Địa Tụy, thiết bị hình :::||: nói một cách khác là quẻ Tụy (萃 cui4), là quẻ thứ 45 của Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quái ác là (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地) cùng Ngoại quái ác là (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

*

Quẻ 46: Địa Phong Thăng

Quẻ Địa Phong Thăng, đồ gia dụng hình :||::: còn gọi là quẻ Thăng (升 sheng1), là quẻ sản phẩm 46 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp do Nội tai ác là (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風) cùng Ngoại quái ác là (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地).

*

Quẻ 47: Trạch Thủy Khốn

Quẻ Trạch Tbỏ Khốn, vật dụng hình :|:||: có cách gọi khác là quẻ Khốn (困 kun4), là quẻ đồ vật 47 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quái ác là (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水) và Ngoại quái là (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

*

Quẻ 48: Thủy Phong Tỉnh

Quẻ Tdiệt Phong Tỉnh, thứ hình :||:|: nói một cách khác là quẻ Tỉnh (井 jing3), là quẻ thiết bị 48 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風) với Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水).

*

Quẻ 49: Trạch Hỏa Cách

Quẻ Trạch Hỏa Cách, đồ dùng hình |:|||: còn được gọi là quẻ Cách (革 ge2), là quẻ máy 49 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火) và Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

*

Quẻ 50: Hỏa Phong Đỉnh

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, trang bị hình :|||:| nói một cách khác là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ sản phẩm 50 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quỷ quái là (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) cùng Ngoại quái quỷ là (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

*

Quẻ 51: Thuần Chấn

Quẻ Thuần Chấn, thiết bị hình |::|:: nói một cách khác là quẻ Chấn (震 zhen4), là quẻ sản phẩm công nghệ 51 trong những Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội quái ác là (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷) với Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷).

*

Quẻ 52: Thuần Cấn

Quẻ Thuần Cấn, đồ vật hình ::|::| nói một cách khác là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ đồ vật 52 của Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quái quỷ là (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山) cùng Ngoại tai quái là (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山).

*

Quẻ 53: Phong Sơn Tiệm

Quẻ Phong Sơn Tiệm, thứ hình ::|:|| nói một cách khác là quẻ Tiệm (漸 jian4), là quẻ sản phẩm 53 trong Kinch Dịch. Nội quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山). Ngoại quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風).

*

Quẻ 54: Lôi Trạch Quy Muội

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội, đồ gia dụng hình ||:|:: còn được gọi là quẻ Quy Muội (歸妹 guī mèi)), là quẻ đồ vật 54 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhèn) Chấn hay Sấm (雷).

*

Quẻ 55: Lôi Hỏa Phong

Quẻ Lôi Hỏa Phong, đồ dùng hình |:||:: có cách gọi khác là quẻ Phong (豐 feng1), là quẻ thiết bị 55 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火) và Ngoại quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).

*

Quẻ 56: Hỏa Sơn Lữ

Quẻ Hỏa Sơn Lữ, trang bị hình ::||:| nói một cách khác là quẻ Lữ (旅 lu3), là quẻ sản phẩm công nghệ 56 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山). Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

*

Quẻ 57: Thuần Tốn

Quẻ Thuần Tốn, đồ gia dụng hình :||:|| còn được gọi là quẻ Tốn (巽 xun4), là quẻ thứ 57 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風)và Ngoại tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

*

Quẻ 58: Thuần Đoài

Quẻ Thuần Đoài, đồ gia dụng hình ||:||: nói một cách khác là quẻ Đoài (兌 dui4), là quẻ thiết bị 58 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi Nội quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) cùng Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤).

*

Quẻ 59: Phong Thủy Hoán

Quẻ Phong Tdiệt Hoán, trang bị hình :|::|| còn được gọi là quẻ Hoán thù (渙 huan4), là quẻ máy 59 trong Kinch Dịch. Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tốt Nước (水). Ngoại tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風).

*

Quẻ 60: Tbỏ Trạch Tiết

Quẻ Thủy Trạch Tiết, thứ hình ||::|: còn được gọi là quẻ Tiết (節 jie2), là quẻ đồ vật 60 vào Kinc Dịch. Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤). Ngoại quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm giỏi Nước (水).

*

Quẻ 61: Phong Trạch Trung Phu

Quẻ Phong Trạch Trung, thiết bị hình ||::|| còn gọi là quẻ Trung Phu (中孚 zhóng fù), là quẻ máy 61 trong các Kinch Dịch. Nội quái là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài tuyệt Đầm (澤). Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn tuyệt Gió (風).

*

Quẻ 62: Lôi Sơn Tiểu Quá

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, đồ dùng hình ::||:: nói một cách khác là quẻ Tiểu Quá (小過 xiao3 guo4), là quẻ thiết bị 62 của Kinh Dịch. Nội quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山). Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Snóng (雷).

*

Quẻ 63: Tbỏ Hỏa Ký Tế

Quẻ Tbỏ Hỏa Ký Tế (vật dụng hình |:|:|:) còn gọi là Ký Tế (既濟 jĩ jĩ), là quẻ sản phẩm 63 của Kinh Dịch. Nội quái là ☲ (|:| 離 lĩ) Ly tốt Hỏa (火). Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt Nước (水).

Xem thêm: Hình ảnh hài hước về tình yêu tan vỡ

*

Quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế

Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (vật dụng hình :|:|:|) nói một cách khác là quẻ Vị Tế (未濟 wẽi jĩ), là quẻ thiết bị 64 vào Kinch Dịch. Nội quái ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm hay Nước (水). Ngoại quỷ quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly tốt Hỏa (火).