Chất Có Tính Lưỡng Tính

Các hợp chất lưỡng tính thường gây ra những rắc rối và nhầm lẫn cho các bài tập lý thuyết cũng như dạng tính toán. Chuyên đề này giúp các em giải quyết các vấn đề trên.

Bạn đang xem: Chất có tính lưỡng tính

Đang xem: Chất lưỡng tính

*

ctvtutukit.com260 2 năm trước 3717 lượt xem | Hóa Học 12

Các hợp chất lưỡng tính thường gây ra những rắc rối và nhầm lẫn cho các bài tập lý thuyết cũng như dạng tính toán. Chuyên đề này giúp các em giải quyết các vấn đề trên.

LÍ THUYẾT

1. Chất/Ion lưỡng tính

Chất/Ion lưỡng tính là những chất/ion vừa có khả năng nhường vừa có khả năng nhận proton ( H+)

Chất/ ion lưỡng tính vừa tác dụng được với dung dịch axit ( như HCl, H2SO4 loãng…), vừa tác dụng được với dung dịch bazơ ( như NaOH, KOH, Ba(OH)2…)

Lưu ý: Chất vừa tác dụng được với dung dịch axit, vừa tác dụng được với dung dịch bazơ nhưng chưa chắc đã phải chất lưỡng tính như: Al, Zn, Sn, Pb, Be

2. Các chất lưỡng tính thường gặp.

– Oxit như: Al2O3, ZnO, BeO, SnO, PbO, Cr2O3.

– Hidroxit như: Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3…

– Muối chứa ion lưỡng tính như: Muối HCO3-, HSO3-, HS-, H2PO4-…

– Muối amoni của axit yếu như: (NH4)2CO3, (NH4)2SO3, (NH4)2S, CH3COONH4…

3. Các phản ứng của các chất lưỡng với dd HCl, NaOH


READ: Khi Cho Fe2O3 + H2So4 Đặc Nóng, Fe2O3 + H2So4 Đặc Nóng Có Ra So2 Không

– Giả sử: X ( là Al, Cr), Y là ( Zn, Be, Sn, Pb)

a. Oxit:

* Tác dụng với HCl

X2O3 + 6HCl → 2MCl3 + 3H2O

YO + 2HCl → YCl2 + H2O

* Tác dụng với NaOH

X2O3 + NaOH → NaXO2 + 2H2O

YO + 2NaOH → Na2YO2 + H2O

b. Hidroxit lưỡng tính

* Tác dụng với HCl

X(OH)3 + 3HCl →XCl3 + 3H2O

Y(OH)2 + 2HCl → YCl2 + 2H2O

* Tác dụng với NaOH

X(OH)3 + NaOH → NaXO2 + 2H2O

Y(OH)2 + 2NaOH → Na­2YO2 + 2H2O

c. Muối chứa ion lưỡng tính

* Tác dụng với HCl

HCO3- + H+ → H2O + CO2

HSO3- + H+ → H2O + SO2

HS- + H+ → H2S

* Tác dụng với NaOH

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

HSO3- + OH- → SO32- + H2O

HS- + OH- → S2- + H2O

d. Muối của NH4+ với axit yếu

* Tác dụng với HCl

(NH4)2RO3 + 2HCl → 2NH4Cl + H2O + RO2 ( với R là C, S)

(NH4­)2S + 2HCl → 2NH4Cl + H2S

* Tác dụng với NaOH

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

Lưu ý: Kim loại Al, Zn, Be, Sn, Pb không phải chất lưỡng tính nhưng cũng tác đụng được với cả axit và dung dịch bazơ

M + nHCl → MCln + $frac{n}{2}$H2 ( M là kim loại Al, Zn, Be, Sn, Pb; n là hóa trị của M)

M + (4 – n)NaOH + (n – 2) H2O → Na4-nMO2 + $frac{n}{2}$H2

 

 

CÂU HỎI

Câu 1: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 2: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?


READ: Balance Chemical Equation - Complete The Reaction : Ch3Nh2 + Hcl

A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2. B. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

Xem thêm: Vì Em Luôn Là Tia Nắng Trong Anh Không Xa Rời, Lời Bài Hát Ánh Nắng Của Anh Của Đức Phúc

C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 3: Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:

A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. B. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.

C. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.

Câu 5: Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Xem thêm: Danh Sách Nón Bảo Hiểm Cho Bé 1 Tuổi Giá Hạt Dẻ, Ship Cod Tận Nhà

Câu 6: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 7: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2

Bài viết gợi ý: 1. Phân dạng bài tập peptit 2. Chuyên đề peptit và protein 3. Sử dụng phương trình ion rút gọn giải nhanh bài tập hoá 4. Phương pháp khảo sát tỉ lệ Co2 và H2O 5. Phương pháp đường chéo giải nhanh hóa học 6. Phương pháp bảo toàn nguyên tố hóa học 7. Lý thuyết và các dạng bài tập về AMINO AXIT


Post navigation


Previous: Phản Ứng Điện Phân Nacl Nóng Chảy (Điện Cực Trơ), Tại Catot Xảy Ra
Next: Công Thức Làm Bánh Flan – 10 Công Thức Làm Flan Mát Lạnh