Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật muôn loài

*

Chỉ tìm vào tiêu đềĐược gửi vị thành viên:

Dãn phương pháp tên bởi dấu phẩy.

Mới hơn ngày: Search this thread only Search this forum only Hiển thị kết quả dạng Chủ đề